Wij gebruiken cookies om jouw gebruikservaring op onze website te verbeteren. Lees hier onze privacy policy. Ik ga akkoord
Doe mee!

X500

Hasselt Zorgstad is een netwerk van bijna 500 ambassadeurs en meer dan 100 partnerorganisaties. Op donderdagavond 24 oktober kwamen zo'n 150 ambassadeurs samen om om ideeën uit te wisselen en actief op zoek te gaan naar partners en synergieën tijdens de X500

Maatschappelijke uitdagingen zoals vergrijzing, gezond werken of toegankelijkheid kunnen we niet alleen de baas. Daarom verbinden we binnen Hasselt Zorgstad het stadsbestuur met zorg- en welzijnsorganisaties, kennis- en onderwijsinstellingen, bedrijven én ook burgers rond uitdagingen binnen de domeinen zorg, gezondheid en welzijn. Schepen Lies Jans trekt voor deze X500 de kaart van participatie: "elke tafel is een voorbeeld van hoe we als stadsbestuur of als organisatie in Hasselt participatief aan de slag gaan. We willen samenwerken om ervoor te zorgen dat élke Hasselaar kan participeren in onze samenleving."

Participatie was niet alleen de rode draad van onze gesprekstafels, maar ook van onze keynote 'Een stad maak je samen'. Koen Wynants vertelde over zijn ervaringen en succesfactoren met betrekking tot participatief lokaal beleid. Zijn presentatie kan je opvragen via info@hasseltzorgstad.be 

TVL maakt een mooie reportage: X500 Aftermovie

De foto's vind je op onze facebookpagina

Hieronder lees je ook een kort verslag van de verschillende tafels, meer info kan je opvragen via de tafelgezichten.

 

X500

 

KRISPIE is een initiatief in naschoolse activiteiten van de Dorpsraad Kermt in samenwerking met de 2 basisscholen en Arktos. De opbrengst van de X500 in 3 acties:

 • Zowel jongeren als andere deelnemers nemen het idee ‘Krispie’ mee naar hun eigen buurt of professionele omgeving en gaan op zoek naar linken
 • Enkele jongeren spreken hun trainers Cricket en Boksen aan en brengen hen in contact met Krispie.
 • Krispie gaat actief op zoek naar een activiteitenreeks voor grootouders en kleinkinderen
 • En ook: wat een betrokkenheid, passie en warmte aan deze tafel! Niet enkel concrete tips, maar ook veel energie om Krispie verder uit te bouwen in Kermt én andere buurten.
 • Meer info: hans.stevens@hasselt.be (dorpsraad Kermt & SBS Kermt)

 

OUDERTEAMS. Het expertisecentrum 'Resilient People' van UCLL start met het project 'ouderteams'. Deze ouderteams bestaan uit 3 à 4 ouderparen die men met elkaar willen verbinden. Het doel is om na de kraamtijd met deze ouderparen een gedeeld systeem van kinderopvang te organiseren. De opbrengst van de X500 in 3 ‘to do’s’:

 • Contact nemen met de andere actoren (publieke en private kinderopvang-initiatieven) om complementariteit op te zoeken; kruisbestuiving met initaiteven die vertrekken vanuit gelijkaardige visie, bv. cohousing
 • Testcase opstarten en al doende leren
 • Wetgeving uitklaren
 • Meer info: goele.jans@ucll.be (Kernonderzoeker Resilient People)

 

BUURTINFORMATIENETWERKEN. Hoe kunnen we zo mogelijk samenwerken met buurtbewoners en informatie over veiligheid uitwisselen? Dat zijn de bouwstenen van een efficiënt ‘buurtinformatienetwerk’. Stad Hasselt en Politie LRH ging in gesprek met de ambassadeurs van Hasselt Zorgstad en dat leverde heel wat input op:

 • Starten met pilootproject, van daaruit verder uitrollen en samenwerken met lokale verenigingen, scholen en wijkcomités
 • Een rol voor de wijkagent in de buurtinformatienetwerken versterkt de band met buurtbewoners en garandeert duidelijke en correcte informatie
 • Halte 24 in de stationsbuurt wil graag een rol opnemen, een vervolgoverleg wordt gepland!
 • Meer info: eva.prouvé@hasselt.be (preventiedienst stad Hasselt)

 

Het PLATFORM GELIJKE KANSEN integreert de vroegere adviesraden (toegankelijkheid, integratie, levensbeschouwelijk netwerk) tot één participatief, dynamisch en divers platform. Aan deze tafel werd er gebrainstormd over meer betrokkenheid, meer participatie en meer goesting. De opbrengst in 3 gebundelde to do’s:

 • Bekendheid en duidelijke communicatie dankzij bijvoorbeeld sociale media en ambassadeurs
 • Drempels wegwerken door doelgroepgericht te werken en informele ontmoetingen mogelijk te maken
 • Verbinding creëren door kruisbestuiving met andere initiatieven zoals BIN, Hasselt Zorgstad,…
 • Iris en Kimberly krijgen ook een aantal contacten mee naar huis van geïnteresseerde burgers en organisaties!
 • Meer info: iris.vandenbossche@hasselt.be (dienst Gelijke Kansen stad Hasselt)

 

IN DE ZORG - UIT DE ZORGEN. Vluchtelingen die oorlog of vervolging zijn ontvlucht, proberen hier hun leven weer op te pakken. Met het project ‘In de Zorg – Uit de Zorg’ proberen acht samenwerkende Europese vluchtelingen-, zorg- en arbeidsmarktorganisaties (Interregproject) hen te begeleiden naar een baan of stage in de zorgsector.

 • Succesverhalen brengen, bijvoorbeeld als zorgverhaal via Hasselt Zorgstad
 • Opportuniteiten om samen te werken met de sociale dienst van het OCMW stad Hasselt of het Jessa Ziekenhuis
 • Kennismaken met best practices bij Hogevijf, Samana of HOA@work
 • Meer info: seppe.vanhex@familiehulp.be (Familiehulp)

 

WOON-WERK VERKEER MET DE FIETS. “Binnen de 7 jaar gaan 7 op 10 werknemers die binnen de 7 km van hun werkplaats wonen te voet of met de (deel)fiets naar het werk”. Wat hebben we nodig om deze ambitie waar te maken? Waar zitten de opportuniteiten om op bedrijfsniveau krachten te bundelen? De mobiliteitsdienst van stad Hasselt en de schepen voor Mobiliteit Marc Scheepers willen tijdens de X500 lokale samenwerking tussen werkgevers faciliteren en waar mogelijk en nuttig een actieve rol opnemen. Aan tafel ging het over motivators om meer de fiets te nemen en werd er nagedacht over mogelijke acties, zoals:

 • Aanbod buurtfietsenstallingen uitbreiden en bekend maken
 • Fietsherstellingsdagen op bedrijven centraal organiseren
 • Inspiratie uit Denemarken (gebarentaal voor fietsers) of Utrecht (ondergrondse mega fietsenstalling)
 • Meer info: leen.gruyters@hasselt.be (dienst mobiliteit stad Hasselt)

 

ONLINE VERBINDEN & OFFLINE ONTMOETEN. Een betrokken lokale gemeenschap creëer je door fysieke ontmoetingen maar ook digitale tools zijn onmisbaar. Via Hoplr sta je eenvoudig in contact met de mensen in je straat of wijk. Stad Hasselt wil lokale gemeenschappen versterken en onderzoekt hoe Hoplr hiertoe kan bijdragen. De belangrijkste ideeën en feedback aan de tafel was:

 • Enerzijds Hoplr kenbaar maken bij bovenlokale verenigingen en organisaties, zodat deze hun rol kunnen spelen in meerdere buurtnetwerken. Anderzijds in Hasselt samenwerken met lokale partners. vzw De Brug wil alvast het computerlokaal ter beschikking stellen en dit aanbod in de omputercursus opnemen
 • Drempels voor ouderen of mensen met leesproblemen wegnemen door mantelzorgers, familie, vrienden maar eventueel ook zorgverleners in te schakelen
 • Samenwerking vanuit het stadsbestuur als winwin: gerichte info vanuit stadsdiensten voor buurtbewoners én buurtvoorstellen komen meteen bij de juiste personen terecht!
 • Meer info: jonas.heirwegh@hoplr.be (Hoplr)

 

SENIORVRIENDELIJK HASSELT. Tegen 2030 zal bijna 30% van de Hasseltse bevolking 65+ zijn. Het aandeel 80+ stijgt van bijna 7% vandaag tot 8,5% in 2030. Hoe blijven we ervoor zorgen dat het aanbod afgestemd is op de noden van de senior? Hoe kunnen we samen vorm geven aan een goed, participatief ouderenbeleid? Wat is de rol van groep Hasselt (stad, Hogevijf)?

 • Er is een kader nodig om echte buurtwerking te organiseren. Vroeger kende iedereen iedereen, die ‘dorpsmentaliteit’ moeten we weer creëren
 • Bewust rekening houden met ouderen bij stadsontwikkeling
 • Wederkerigheid: jong en oud, oud en oud, organisaties en ouderen, …
 • Meer info: kaat.kuipers@hogevijf.be (Hogevijf)

 

LEVENSLOOP 2020. 1 man op 3 en 1 vrouw op 4 worden voor hun 75ste geconfronteerd met kanker, na 75 jaar wordt dit 1 op 2. Levensloop wil kankerpatiënten een hart onder de riem steken en goed informeren. Ze geven, naast onderzoek, ook geld aan organisaties om concrete acties opzetten. Hoe kunnen we samen de krachten bundelen en van Levensloop 2020 een topeditie maken?

 • Nieuwe elementen binnenbrengen zoals een psychologe die meewandelt, meer lokale verhalen in de kijker plaatsen en ruimte voor getuigenissen
 • Meer communicatie en samenwerking aangaan met bedrijven, scholen, sportverenigingen
 • Concrete lokale projecten vooraf aanduiden als ‘goed doel’
 • Meer info: mbloemen@stichtingtegenkanker.be (Stichting tegen Kanker)

 

VRIJWILLIGERS BOUWEN MEE AAN HASSELT ZORGSTAD. De stad Hasselt coacht 654 vrijwilligersverenigingen. Via het platform ‘Give a Day’ worden vraag en aanbod gematcht. Wat zijn de noden van de verenigingen voor vrijwilligers? Welke accenten of nieuwe initiatieven zijn nodig om een antwoord te kunnen bieden op de noden? Een boeiend gesprek met verschillende ideeën en opportuniteiten om samen te werken:

 • Halte 24  wil graag een rol opnemen… jongeren in Hasselt in de spotlights!
 • Het platform Give a day is nog niet door iedereen goed gekend, er is nood aan opleiding of begeleiding (infosessies, you tube-tutorial,…)
 • Oprichten van een virtuele winkel om materiaal te ontlenen (van de stad) of uit te wisselen (tussen verenigingen onderling) of om te geven aan specifieke doelgroepen
 • Meer info: lydia.heyligen@hasselt.be (stad Hasselt, vrijwilligerswerking)

 

DUURZAME ARBEIDSMARKT. In regio Hasselt zijn bijna 3 000 mensen langdurig ziek. Omwille van gezondheidsproblemen vinden ze geen werk of lukt het hen niet om werk vol te houden. Net deze groep van mensen wil 'Liv aan het werk' versterken door hen gezondheidsvaardiger te maken. Er is al een samenwerking met Herkenrode Huisartsenkring maar 'Liv aan het werk' wil ook samenwerken met andere verwijzende actoren. En die eerste contacten zijn tijdens de X500 gelegd! Er werden contacten gelegd tussen LIV aan het werk en:

 • CAW, oftewel Centra voor Algemeens Welzijnswerk
 • Sociale kaart Limburg
 • CAD Limburg of Zorggroep Zin
 • Meer info: kathleen.mertens@livaanhetwerk.be (LIV aan het werk)

 

PARTICIPATIE IN JE ORGANISATIE. Zorg en welzijn zijn nog té vaak een doolhof. Door je doelpubliek te betrekken, kan je drempels tot dienstverlening verlagen. De dienst wijkopbouw deelt haar ervaring én luistert naar ideeën om Hasselt toegankelijker te maken. Kernwoorden aan deze tafel: vertrouwen, brandstof, communicatie en eigenaarschap. Dat leidde tot 3 tips waar elke organisatie vandaag al mee aan de slag kan:

 • Vertrouwen én nieuwsgierigheid als motor van participatie
 • Laat gebruikers, cliënten, medewerkers meedenken en geef hen effectief een stem rond werking, thema’s, projecten door bijvoorbeeld het opstarten van cliëntraden, klankbordgroepen,…
 • Communiceer open en duidelijk naar alle partijen, vier succesverhalen en zet zeer concrete acties op.

Meer info: brigitte.minsen@hasselt.be (dienst Samenleven stad Hasselt)

Blijf op de hoogte

We hebben je inschrijving goed ontvangen!
Dit e-mailadres staat al in onze mailinglijst.